(A)biotische afbraak van oxo-degradeerbare plastics

Oxo-degradeerbare plastics zijn conventionele plastics, zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polystyreen (PS) en polyethyleentereftalaat (PET), waaraan additieven zijn toegevoegd met als doel de plastic (bio)degradeerbaar te maken. (Bio)degradatie vindt plaats onder aerobe condities, in de aanwezigheid van zuurstof, en wordt versneld door (UV) licht en warmte.

ASTM D6954 is vele jaren de enige leidraad geweest voor het testen van oxo-degradeerbare plastics. Sinds 2009 zijn daar echter verschillende nieuwe leidraden en normen bij gekomen, waaronder UAE.S 5009 (Verenigde Arabische Emiraten), BS 8472 (Verenigd Koninkrijk) en SPCR 141 (Zweden).

Het merendeel van deze leidraden en normen is opgebouwd uit 3 zogenaamde ‘Tiers’:

Tier 1: Abiotische afbraak

Climate chamberDe plastic wordt in een klimaatkast blootgesteld aan een combinatie van warmte, vocht en licht. Op vastgelegde tijdstippen worden het moleculair gewicht en/of de mechanische eigenschappen bepaald. Aan de hand daarvan kan dan berekend worden na welke tijdspanne de vooropgestelde grenswaarden bereikt worden.

OWS kan de abiotische afbraak bepalen conform ASTM D5208 en ISO 4892-3. Hiervoor wordt steeds in fases gewerkt waarbij iedere fase 300 uren (12.5 dagen) telt.

Bij start en op het einde van iedere fase wordt de graad van fragmentatie bepaald. Ook worden foto’s genomen op het einde van iedere fase.

Tier 2: Biodegradatie

De gefragmenteerde plastic bekomen na Tier 1 wordt dan verder gebruikt voor de biodegradatietest(en), welke idealiter worden uitgevoerd in het milieu waarin de plastic uiteindelijk zal terechtkomen (compost, grond, water, stort,…). De plastic fragmenten worden gemengd met het inoculum en de CO2 productie, in geval van aerobe condities, alsook de CH4 productie, in geval van anaerobe condities, worden opgemeten.

Biodegradatietesten kunnen uitgevoerd worden onder certificatie condities of screening condities. Certificatiecondities zijn, zoals de term voorschrijft, vereist wanneer resultaten zullen gebruikt worden voor certificatie en/of het maken van publieke claims. Screening condities zijn meer aangeraden bij de initiële R&D en verdere optimalisatie van het materiaal of product waarbij resultaten alleen voor intern gebruik bedoeld zijn.

OWS kan biodegradatietesten uitvoeren conform ISO 14855, ASTM D 5338 en EN 14046 (in compost), ISO 17556, ISO 11266 en ASTM D5988 (in grond), ISO 14851, ISO 9408, EN 29408, ASTM D 5271, OECD 301F en OECD 302C (in zoet water) en ASTM D 6691 (in zout water). Indien meerdere materialen of producten in parallel dienen getest te worden, biedt OWS u graag een bijkomende korting aan.

Tier 3: Ecotoxiciteit

Om na te gaan of de oxo-degradeerbare plastic na abiotische en biotische degradatie een remmend effect heeft op de bodemflora en -fauna, kunnen verschillende ecotoxiciteitstesten uitgevoerd worden op het residueel materiaal bekomen na Tier 1 of Tier 2.

Dergelijk ecotoxiciteitstesten onderzoeken onder meer de kiemkracht van zaden zoals tuinkers, de groei en overleving van aardwormen (OECD 207), de groei en kieming van verschillende planten (OECD 208)  en de overleving, groei en/of immobilisatie van waterorganismen zoals Rotiferen, Daphnia of algen.

Earthworm toxicity test

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.